Praktická lékařka pro děti a dorost

Informace

Poskytované zdravotní služby

Poskytujeme zdravotní služby standardní i nadstandardní pro pacienty 0-19 roků, pro pacienty registrované i neregistrované.

Standardní péče:

 • léčebná a preventivní péče pro děti a dorost do 19 roků
 • povinné očkování
 • veškeré administrativní úkony související se zdravotní péčí
 • spolupráce s ambulantními specialisty

Nadstandardní péče

 • nepovinná očkování
 • vyšetření na přítomnost streptokoka A ve výtěru z krku
 • lékařská potvrzení pro různé účely
 • aplikace náušnic – nastřelení sterilních plastových náušnic švédské firmy Blomdahl

Nabízíme možnost objednání na konkrétní hodinu, objednaní pacienti jsou ošetřeni přednostně.

Konzultace na mobilním telefonu a e-mailem.

1. Léčebná péče

 • vyšetření v ordinaci, individuální přístup
 • vyšetření C- reaktivního proteinu (CRP) pomocí přístroje, pro registrované pacienty výkon hrazen zdravot. pojišťovnou – k rozlišení virové a bakteriální infekce a ev. podání antibiotik
 • vyšetření Strep-test – stanovení bakterie Streptococcus pyogenes A ve výtěru z krku přímo v ordinaci
 • vyšetření moči na močovém analyzátoru – vyšetření 10 parametrů v moči umožní zjistit přítomnost zánětu v močových cestách
 • ošetření menších zranění, přiložení leukostehů
 • odstranění stehů po operačních zákrocích
 • aplikace injekcí
 • aplikace léků inhalační formou při akutních dechových potížích

2. Preventivní péče

 • preventivní prohlídky ve stanovených termínech
 • pozvání na preventivní prohlídky a očkování e-mailem (event. SMS)
 • termíny prohlídek dle aktuální domluvy
 • nepovinné očkování dle přání rodičů, možné i pro rodiče a neregistrované pacienty (včetně nákupu vakciny, bez nutnosti vyzvednout ji v lékárně) – nabídka zde

3. Posudková činnost na žádost rodičů

 • posudek o zdravotní způsobilosti – zotavovací akce (školka v přírodě, škola v přírodě, tábory, kurzy apod.)
 • posudek zdravotní způsobilosti ke sportu
 • posudek o zdravotní způsobilosti – brigáda

Další informace zde.

4. Ostatní

 • lékařská potvrzení a zprávy pro různé účely ceník zde
 • úkony poskytované za úhradu ceník zde
 • nastřelování náušnic ceník zde
 • zapůjčení kojenecké váhy 50 Kč / týden
 • zapůjčení inhalátoru 50 Kč / týden
 • zapůjčení knih

Písemný souhlas s poskytovanými zdravotními službami

Písemný souhlas požadujeme v případech, které stanovuje zákon:

 • provedení každého nepovinného očkování
 • aplikace antibiotika injekcí
 • nastřelení náušnic

Písemnou formu požadujeme také k odmítnutí nebo odložení povinného očkování.

Knihy k půjčení

 • E. Fenwicková: Velká kniha o matce a dítěti
 • P. Hromádková: Kdy (ne) jet na pohotovost
 • H. Viehoffová, E. Reuysová: Jak s dětmi trávit volný čas
 • I. Haasová: Ostatní děti smějí všechno
 • A.D. Auckettová: Masáže kojenců
 • R. Campbell: Potřebuji tvou lásku
 • J. Švejcar: péče o dítě – aktualizované vydání
 • E. Kiedroňová: Něžná náruč rodičů
 • M. Stoppardová: Otestujte své dítě
 • J. Martincová, P. Kubáčková: Jak děti přicházejí na svět
 • Zdravé těhotenství
Další poskytované služby

Lékařské posudky na žádost rodičů

 • Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce – vydává jen registrující lékař, nelze vystavovat v době zástupu
 • Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu – dle nové legislativy všechny děti, které provozují výkonnostní sport, musí absolvovat EKG vyšetření. Výkonnostní sportovec je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, případně organizuje sportovní soutěže (více: zákon č. 373/2011 Sb. a vyhláška 391/2013 Sb.).
  Možnost získání posudku:
  1. prohlídka praktickým lékařem pro děti a dorost + EKG vyšetření v kardiologické ambulanci hrazené žadatelem
  2. vyšetření v ambulanci sportovní medicíny a tělovýchovného lékařství – hrazené žadatelem
 • Posudek o zdravotní způsobilosti – brigáda. Praktický lékař pro děti a dorost vydává jen pro pracovní kategorii 1, pro ostatní pracovní kategorie vydává pouze praktický lékař pro dospělé nebo lékař s odborností pracovní lékařství.
Nouzové a důležité kontakty

Akutní stavy

Akutní ohrožení života: Rychlá záchranná služba – tel. 155

Lékařská služba první pomoci pro děti

FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice
Černopolní 9
613 00 Brno

všední dny 15:30 – 7:00
víkendy a svátky nepřetržitě

Tel.: 532 234 465, 532 234 989

Zubní pohotovost pro děti

Úrazová nemocnice
Ponávka 6
602 00 Brno

všední dny 17:00 – 7:00
víkendy a svátky nepřetržitě

Tel.: 545 538 421

Toxikologické informační středisko Praha

otravy – požití léků, rostlin, chemických přípravků

nepřetržitě

Tel.: 224 919 293, 224 915 402

Základní informace

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

MUDr. Renata Bartošková, praktická lékařka pro děti a dorost,
Údolní 18, 602 00 Brno, IČ 29666429

Základní práva pacienta

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen jen v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem.

Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.

Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný, případně některé druhy nadstandartní péče hrazené pacientem.

Pacient / jeho zákonný zástupce může požádat o registraci, jestliže je mladší 19 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři.

Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením a oznámí lékaři propuštění z porodnice nejpozději do 2 dnů.

Přijetí registrace potvrdí lékař registračním listem, jehož kopii předá pacientovi.

Provozní a ordinační doba

Provozní doba je zveřejněna na viditelném místě v čekárně a na webových stránkách. V provozní době vyřizujeme žádosti pacientů osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Ordinační doba je zveřejněna u dveří ordinace, na viditelném místě v čekárně a na webových stránkách. V ordinační době je v ordinaci přítomna lékařka, která osobně poskytuje zdravotní služby.

Objednání na vyšetření

Pacienti se mohou na vyšetření objednat v provozní době osobně, telefonicky, případně mimo pracovní dobu i elektronicky na adrese ordinaceudolni@seznam.cz.

Pacienti jsou aktivně objednáváni formou SMS nebo telefonicky na předepsané preventivní prohlídky a povinná očkování.

Pacienti 0-1 rok dostávají termín příští návštěvy vždy při návštěvě poradny.

Objednaný pacient, který se nemůže dostavit, se předem telefonicky omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Čekání na vyšetření

Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Pacienti po příchodu do čekárny na určeném místě odloží svrchní oděv a připraví se na vyšetření. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

Personál zdravotnického zařízení se snaží dodržovat zásadu, aby se v čekárně nesetkávaly děti akutně nemocné se zdravými. K tomu je nutná spolupráce a ohleduplnost rodičů, aby tento požadavek respektovali.

Pořadí vyšetření

Zdravotní sestra vychází pravidelně do čekárny a krátkým dotazem zjišťuje stav potíží příchozích. Po konsultaci s lékařem určí pořadí vyšetření pacientů. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v pořadí příchodu. Snahou pracovníků zdravotnického zařízení je čekací dobu pacientů minimalizovat.

Průběh vyšetření

Vyšetření provádí lékař v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje zdravotní službu pouze se souhlasem pacienta, zákonného zástupce, příp. zmocněné osoby.

Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, jeho zákonným zástupcům, zmocněncům a osobám určeným obecně závaznými předpisy.

Vyšetření pacienta v domácím prostředí se uskutečňuje jen v mimořádných situacích. Není určeno k rutinnímu využívání.

Oznamování změn

Registrovaný pacient do 8 dnů oznámí svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště, telefon. čísla, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní, pořizovat si výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy.

Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ( §48 odst.2 zákona o zdravotních službách č 372/2011Sb.