Výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru pediatrie

MUDr. Renata Bartošková s.r.o.
Brno, Údolní 393/18

vyhlašuje

výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru pediatrie

Přihlášky a potřebné doklady uvedené níže zasílejte, prosím, do 17.6.2024 písemně nebo elektronicky na adresu MUDr. Renata Bartošková, Údolní 393/18, 60200 Brno nebo e-mail renata.bartoskova@gmail.com

Případné dotazy směřujte na MUDr. Renata Bartošková, tel. 541 246 538

Seznam dokladů, které je nutno doložit v rámci výběrového řízení:

  • přihláška do výběrového řízení dle přílohy č. 1 k vyhlášce 186/2009 Sb.
  • osobní dotazník dle přílohy č. 2 k vyhlášce 186/2009 Sb.
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
  • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
  • kopie dokladu o ukončení VŠ vzdělání na lékařské fakultě v oboru všeobecné lékařství
  • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie

Kriteriem pro hodnocení uchazečů je zájem o obor praktického lékaře pro děti a dorost a úplnost všech zaslaných dokladů.

«